A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Спаський ліцей
Кролевецької міської ради

Інформація для батьків

Нормативна база з організації інклюзивного навчання

 

 

 

20.20.2020                                                                                       №18-ОД

                                                                       

                                                                                                                  

Про створення та організацію роботи

психолого-педагогічної команди

супроводу дитини з особливими

освітніми потребами

 

         На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 «Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти» та наказу відділу освіти Кролевецької РДА від 17.02.2020 року №32-ОД «Про організацію інклюзивного навчання для Лисенка В.»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Створити команду психолого-педагогічного супроводу для дитини з особливими освітніми потребами Л., який здобуває освіту в умовах інклюзивного навчання у 1 класі в такому складі:

         Пап Т.М. – в.о. заступника директора з навчально-виховної роботи.

         Шабельник С.В.-  класний керівник.

         Кремень Є.В. - вчитель фізичної культури.

Даценко А.В. - асистент вчителя.

Євсюкова А.О. - практичний психолог, соціальний педагог

          Чайка Н.А. - сестра медична.

         Л... – мама дитини з ООП, за згодою.

    2. Команді супроводу діяти згідно з такими принципами:

 • повага до індивідуальних особливостей дитини з ООП;
 • дотримання інтересів дитини з OOО, недопущення дискримінації та порушення її прав;
 • командний підхід;
 • активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до освітнього процесу та розробки IПP;
 • конфіденційність та дотримання етичних принципів;
 • міжвідомча співпраця.

3. Команда супроводу виконує наступні завдання:

 • збір інформації про особливості розвитку дитини, її інтереси, труднощі, освітні потреби на етапах створення, реалізації та моніторингу виконання ІПP;
 • визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг;
 • розроблення ІПР для Л. з ООП та моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини;
 • надання методичної підтримки педагогічним працівникам школи з організації інклюзивного навчання;
 • створення належних умов для інтеграції дітини з ООП в освітнє середовище;
 • проведення консультативної роботи з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх розвитку, навчання та виховання;
 • проведення інформаційно-просвітницької роботи у закладі освіти серед педагогічних працівників; батьків і дітей з метою недопущення дискримінації та порушення прав дитини; формування дружнього та неупередженого ставлення до дітей з ООП.

 

4. Розподілити основні функції між учасниками Команди супроводу таким чином:

4.1. Пап Т.М., в.о. заступника директора з навчально-виховної роботи - відповідальна особа щодо координації розроблення ІПР:

 • організація роботи Команди супроводу;
 • контроль за виконанням висновку ІРЦ;
 • залучення фахівців (в тому числі фахівців ІРЦ) для надання психолого- педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП;
 • контроль за виконанням завдань учасниками Команди супроводу своїх функцій;
 • розроблення спільно з іншими учасниками Команди супроводу індивідуального навчального плану дитини з ООП;
 • залучення батьків дитини з ООП до розроблення і погодження ІПР;
 • оцінка діяльності педагогічних працівників, залучених до реалізації ІПР;
 • моніторинг виконання ІПР.

4.2. Євсюкова А.О. - практичний психолог, соціальний педагог:

 • вивчення та моніторинг психічного розвитку дитини з ООП;
 • психологічний супровід дитини з ООП;
 • надання рекомендацій, консультацій та методичної допомоги педагогічним працівникам школи у роботі з дитиною з ООП;
 • консультативна робота з батьками дитини з ООП;
 • просвітницька робота щодо формування психологічної готовності в учасників освітнього процесу до взаємодії в інклюзивному середовищі.
 • соціально-педагогічний патронаж дитини з ООП та її батьків;
 • виявлення соціальних проблем, які потребують негайного вирішення, при потребі, направлення до відповідних фахівців з метою надання допомоги;
 • вивчення соціальних умов розвитку дитини з ООП;
 • соціалізація дитини з ООП, адаптація її у новому колективі;
 • інформування дитини з ООП та її батьків про мережу закладів позашкільної освіти, залучення дитини до участі в гуртках, секціях з урахуванням її можливостей;
 • надання рекомендацій учасникам освітнього процесу щодо шляхів ефективної інтеграції дитини з ООП в колектив однолітків, формування позитивного мікроклімату в дитячому колективі, подолання особистісних, міжособистісних конфліктів;
 • захист прав дитини з ООП, за відповідним дорученням представлення її інтересів у відповідних органах та службах.

4.4. Вчитель початкових класів Шабельник С.В, вчителі предметники (згідно з тижневим навантаженням):

 • забезпечення освітнього процесу дитини з ООП з урахуванням особливостей її розвитку та ІПP;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу про особливості навчально-пізнавальної діяльності дитини з ООП, її сильні сторони та потреби; результати виконання дитиною навчальної програми/освітнього плану;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану дитини з ООП;
 • розробка індивідуальної навчальної програми в школі;
 • визначення спільно з іншими педагогічними працівниками рівня Досягнення кінцевих цілей навчання; передбачених ІПP;
 • створення належного мікроклімату в колективі;
 • надання інформації батькам про стан засвоєння навчальної програми дитиною з ООП.

4.5. Асистент вчителя Даценко А.В.:

 • спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інтересів та потреб;
 • участь в організації освітнього процесу дитини з ООП;
 • участь у розробці ІПP;
 • участь у підготовці індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми/індивідуального освітнього плану (для закладів дошкільної освіти);
 • адаптація освітнього середовища; навчальних Матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини з ООП;
 • оцінка спільно з вчителем/вихователем рівня досягнення кінцевих цілей навчання, передбачених ІПР;
 • підготовка інформації для учасників засідання Команди супроводу за результатами спостереження за дитиною щодо її індивідуальних особливостей, інтересів та потреб;
 • надання інформації батькам, педагогічним працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП.

4.6. Батьки дитини з ООП:

 • доведення інформації про дитину (стиль, спосіб навчання, успіхи, труднощі у виконанні навчальних завдань);
 • прийняття участі у роботі Команди супроводу, в тому числі залучення до складання ІПP, ;
 • створення умов для навчання, виховання та розвитку дитини.

4.7. Чайка Н.А. – сестра медична:

 • інформування учасників Команди супроводу про стан здоров’я дитини та її психофізичні особливості;
 • за необхідністю, здійснює збір додаткової інформації від батьків, закладу охорони здоров’я щодо стану здоров’я дитини.

5. Призначити керівником Команди супроводу дитини з ООП в.о. заступника директора з навчально-виховної роботи Пап Т.М., покласти на неї відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл функцій між її учасниками, організацію діяльності відповідно до  Положення про психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609.

6. Затвердити такий порядок роботи Команди супроводу, який здійснюється в межах основного робочого часу працівників:

 • проведення засідання її учасників, яке проводиться не менше трьох разів протягом. навчального року.
 • скликання (за потреби) позачергових засідань.
 • прийняття рішення засідань Команди супроводу приймаються за результатами колегіального обговорення інформації кожного її учасника відкритим голосуванням (за умови присутності на засіданні не менше 2/3 від загального складу).
 • оформлення протоколом рішень засідань Команди супроводу, який веде секретар засідання. Протокол засідання підписується головою, секретарем та всіма учасниками засідання.

7. Секретарем  Команди супроводу призначити Євсюкову А.О.

8. Команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку дитини з ООП впродовж 1-го тижня з моменту початку освітнього процесу за інклюзивною формою навчання,  індивідуальний навчальний план в школі, погоджує їх з батьками і подає на затвердження директору школи

9. Команді супроводу переглядати ІПР з метою її коригування та визначення прогресу розвитку дитини у закладі загальної середньої освіти двічі на рік (у разі потреби  частіше)..

10. Команді супроводу через необхідність модифікації навчальної програми визначити способи адаптації освітнього середовища, навчальних матеріалів відповідно до потенційних можливостей та з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку Л.

11. Команді супроводу формувати та узгоджувати з батьками розклад корекційно-розвиткових занять дитини з ООП та можливості  і умови перебування дитини з ООП у групі продовженого дня.

12. У разі виникнення труднощів у реалізації ІПР, Команді супроводу звертатися до фахівців ІРЦ щодо надання методичної допомоги.

13.Асистенту вчителя Даценко А.В. надавати додаткові корекційно-розвиткові послуги шляхом проведення занять згідно додаткової угоди.

14. Євсюковій О.О., практичному психологу, організувати надання психолого-педагогічних послуг дитині з особливими освітніми потребами відповідно до висновку ІРЦ, результатів психолого-педагогічного вивчення дитини.

15. В.о. заступника директора з НВР Пап Т.М. провести моніторинг навчально-виховних досягнень учнів з особливими освітніми потребами Л... та С. (Довідка, наказ)

травень 2020

16. Здійснити комплексний аналіз результатів корекційної роботи з учнями з ООП за навчальний рік.(Довідка, наказ)

Травень 2020

Відповідальні: Пап Т.М.,

Макаренко С.Ю., Даценко А.В.

17. Встановити педагогам, які викладають предмети в інклюзивному класі, надбавку у наступних розмірах:

Шабельник С.В. – 15%

Кремень Є.В. – 10%

Даценко А.В. – 15%

 

18. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

                                                                                

        

 

В.о. директора                                                                            Валерій ХИЛЯ

 

З наказом ознайомлені:

          Тетяна ПАП

         Світлана ШАБЕЛЬНИК

         Євгеній КРЕМЕНЬ

Анжела ДАЦЕНКО

Алла ЄВСЮКОВА

Наталія ЧАЙКА

Світлана ЛИСЕНКО

 

 

 

 

 

 

Дата: від до Скинути

Про зміни в організації інклюзивної освіти в умовах карантину

У зв'язку тим, що у сім'ї, дитина якої навчається на умовах інклюзії, з'явився мобільний інтернет з доступом до соціальної мережі Viber, консультування батьків учня 1 класу здійснюватиметься через шкільний сайт і Viber.

10:24 28.04.2020

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування